avatar

Удирдлагын бүртгэл

2012-10-11,10:17
 Удирдлагын бүртгэл

Бие даалт 1

                                                                   Код : _________

 

Бодлого1

“НББ-3” компаний 2008 оны хагас жилийн үйлдвэрлэлийн зардалтай холбоотой мэдээлэл дараах байдалтай байв.

Сар

Цахилгааны зардлал

Машин цаг

Сар

Цахилгааны зардлал

Машин цаг

1

330000+10000А

3500+300А

4

280000+8000А

3300+220А

2

320000+5000А

2000+150А

5

270000+9000А

2000+100А

3

300000+15000А

3500+200А

6

310000+10000А

2800+300А

 

Хийх зүйл:

1.    Цахилагааны зардлыг хувьсах тогтмол хэсгээр нь дээд ба доод цэгийн аргаар ялга.

2.    Цахилагааны зардлыг хувьсах тогтмол хэсгээр нь хамгийн бага квадратын аргаар ялга.

3.    Цахилагааны зардлыг хувьсах тогтмол хэсгээр нь графикийн аргаар ялга.

4.    Корреляцийн коэффициент болон дитерминацийн коэффициентыг тооц.

 

Бодлого 2

“ НББ-3” компаний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй холбоотой мэдээлэл өгөгджээ.

Үзүүлэлт

1 улирал

2 улирал

3 улирал

4 улирал

ББС ­­1

1000

?

?

?

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн

3000

4200

4200

3500

ББС 2

?

Борлуулсан бүтээгдэхүүн

Борлуулахад бэлэн бүтээгдэхүүний  90 %

3800

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд дараах зардал гарна.

Шууд материал 100+2А, Шууд хөдөлмөр 400+А, Хувьсах ҮНЗ 200+А, Нийт тогтмол  1260000бөгөөд үүний 1/3 нь борлуулалт удирдлагынх, 2/3 нь үйлдвэрлэлийнх,  Борлуулалт удирдлагын хувьсах зардал 50+А, Нэгж бүтээгдэхүүнийг 2000+6А бол

Хийх зүйл нь:

Шууд зардлаар өртөг тооцож орлогын тайлан бэлтгэ. Шингээх өртгийн аргаар бүтээгдэхүүний өртөг тооцож орлогын тайлан гарга. Зохицуулалтын тайлан гарга.

 

Бодлого 3

“Болор” компани байгуулагдаад 5 жил болж байгаа бөгөөд  энэ хугацаанд Дархан хот, Улаанбаатар хотод 2 салбараа нээн ажиллуулж байгаа. Улиралын эцэст 2 салбар нь санхүүгийн тайлангаа төв компанидаа ирүүлдэг. Төв нь Эрдэнэт хотод  байдаг ба 2 салбарын тайланг нэгтгэн тухайн улиралын үйл ажиллагааныхаа үр дүнг тодорхойлдог.

Төв компани нь  цонх,  хаалга үйлдвэрлэдэг бөгөөд үйлдвэрлэлтэй холбоотой мэдээлэл нь :

 

Үзүүлэлт

1-р улирал

2-р улирал

Цонх

Хаалга

Цонх

Хаалга

ББС ­­1

150

50

?

?

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн

1500

500

2000

1000

ББС 2

250

20

?

?

Борлуулсан бүтээгдэхүүн

?

?

2100

900

Дархан  хотод зөвхөн цонх үйлдвэрлэдэг ба үйлдвэрлэлтэй холбоотой мэдээлэл

1-р улиралын эхэнд 200ш цонхбайсан ба улирал бүр 1800 нэгжийг үйлдвэрлэдэг үүнээс 1-р улиралд 1700 ш , 2-р улиралд 2000 ш зарагдсан.

Улаанбаатар хотын салбар цонх, хаалга үйлдвэрлэдэг бөгөөд дараах мэдээлэл өгөгдөв.

 

Үзүүлэлт

1-р улирал

2-р улирал

Цонх

Хаалга

Цонх

Хаалга

ББС ­­1

250

150

?

?

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн

1500

1500

2500

1500

ББС 2

150

20

?

?

Борлуулсан бүтээгдэхүүн

?

?

2600

1300

Нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд дараах зардал гарна.

Үзүүлэлт

Эрдэнэт

Дархан

Улаанбаатар

Хаалга

Цонх

Цонх

Хаалга

Цонх

Борлуулах үнэ

18000+100А

7000+50А

6000+50А

20000+130А

8000+150А

Шууд материал

2500+3А

1000+2А

1000+2А

2500+3А

1000+2А

Шууд хөдөлмөр

3000+4А

1600+3А

1000+4А

3000+3А

2600+3А

Хувьсах ҮНЗ

2000+2А

500+3А

500+3А

2000+2А

500+3А

БУ-ын хувьсах зардал

1000+2А

300+3А

200+5А

1000+2А

500+4А

Тогтмол ҮНЗ

2000000

750000

540000

1500000

750000

БУ-ын Тогтмол зардал

1000000

800000

600000

1200000

700000

Хийх зүйл нь:

Салбар тус бүрийн хувьд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн бүрээр нь хэсэгчилсэн тайлан бэлтгэ. Төв компани болон дархан хотын салбар нь өртгөө шингээх өртгийн аргаар тооцдог. Улаанбаатар хотын салбар нь өртгөө шууд зардлаар тооцсон. Салбараар хэсэгчилсэн  орлогын тайланг гарга.

Жич: Бүх салбарын орлогын тайланг шингээх өртгийн аргаар гарга./ Зохицуулалтын тайланг ашигла /  

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

idiomatic-dormant