avatar

Биет бус хөрөнгө ба байгалийн нөөцийн бүртгэл

2012-10-10, 10:27
                          Биет бус хөрөнгө ба байгалийн нөөцийн бүртгэл

1.    Биет бус хөрөнгийн ангилал, шалгуур, өртөг тооцох, бүртгэл хөтлөлт

2.    Байгалийн нөөцийн тухай ойлголт, бүртгэл хөтлөлт

 

1.    Биет бус хөрөнгө, түүний ангилалт, шалгуур, бүрэлдэхүүн,

өртөг тооцоолол, бүртгэл хөтлөлтЗарим хөрөнгө нь биетэй, бодитоор оршдоггүй боловч байгууллагад эдийн засгийн үр гөөж авчирч байдаг. Ийм хөрөнгийг биет бус хөрөнгө гэж нэрлэдэг. Биет бус хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд:


Патент Зохиогчийн эрх /Компьютерийн программ/ Гудвилл буюу хаяас Түрээсийн сайжруулалт, эрх Лиценз, онцгой эрх...
avatar

Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл

2012-10-9, 10:24
                                                        Үндсэн хөрөнгийн  бүртгэл

1.    Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, ангилал, анхны өртөг бүрдэлт

2.    Үндсэн хөрөнгийг актлах, худалдах, солилцох үеийн бүртгэл

3.    Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох аргууд

 

1.     Үндсэн хөрөнгийн тухай ойлголт, ангилал, анхны өртөг бүрдэлт

НББОУС 16-д зааснаар үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээ, түрээслүүлэх ба удирдлагын хэрэгцээнд ашиглаж буй, нэгээс дээш тайлант хугацаанд ашиглагдах биет хөрөнгийг үндсэн хөрөнгө гэнэ. Компаний үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглаж буй дараах хөрөнгүүд үндсэн хөрөнгөнд хамаар...

avatar

Авлагын бүртгэл

2012-10-6, 11:24
 Авлагын тухай ойлголт, түүний ангилал

Авлага гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүн борлуулж, ажил үйдчилгээ үзүүлснийхээ төлөө худалдан авагчдаас нэхэмжилж буй мөнгөний дүн юм.

 

Авлагын ангилал

ь  Авлагыг хугацаагаар нь:

·         Эргэлтийн    

·         Эргэлтийн бус          

ь  Төлөгдөх байдлаар нь:

·         Хэвийн          

·         Хэвийн бус   

ь  Шинж байдлаар нь:·         Худалдааны


·         Худалдааны бус 

ь  Худалдааны авлагыг хэлбэрээр нь:

·         Дансаарх авлага                                                       

·         Векселээрх авлага

 

Дансаарх авлагын бүрт...

avatar

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл

2012-10-6, 10:45
 I.                   Мөнгөн хөрөнгө түүнтэй адилтгах зүйл

Мөнгө нь хамгийн хөрвөх чадвар сайтай хөрөнгө бөгөөд энэ хөрөнгийн бүрэлдэхүүнд МӨНГӨ болон МӨНГӨТЭЙ АДИЛТГАХ ЗҮЙЛС багтдаг

 Мөнгөн хөрөнгөнд  хамааруулж болох хөрөнгүүдийг дараахь байдлаар ангилна.

Гар дээр байгаа бэлэн мөнгө

         Касст байгаа бэлэн мөнгө

         Жижиг мөнгөн сан

         Аялал жуулчлалын чек

2.      Банкинд байгаа мөнгө         Харилцах ба чекийн дансанд буй мөнгө

         Хугацаатай болон хугацаагүй хадгаламж

         Хязгаарласан мөнгө

         Үнэт цаасны зах зээл дээрх хадгаламж...

avatar

Бараа материалын бүртгэл

2012-10-4, 09:18
 1. Бараа материалын тухай ойлголт

 

НББОУС-2-т зааснаар бараа материал гэдэг нь:

ь  Аж ахуйн ердийн  үйл ажиллагааны явцад худалдан борлуулах зорилгоор эзэмшиж байгаа бараа

ь  Борлуулах зорилгоор үйлдвэрлэлийн дамжлагад байгаа бараа

ь  Үйлдвэрлэлийн процесс болон  үйлчилгээ үзүүлэхэд  ашиглаж буй хангамжийн материал юм.

 

Үйлдвэрлэлийн байгууллагад  бараа материал гэдэгт дараахь гурван зүйлийг хамруулан ойлгодог.

ь  Түүхий эд материал 

ь  Дуусаагүй үйлдвэрлэл

ь  Бэлэн бүтээгдхүүн            Худалдааны байгууллагын бараа материал нь борлуулах зорилготой худалдаж авсан бараа материал бо...

idiomatic-dormant