avatar

Эчнээ-2 СЭЗШ

2012-10-4,08:37
“ Цэцэг” компанийн 2009 ба 2010 оны санхүүгийн тайлангийн болон холбогдох бусад мэдээлэл дараах байдалтай өгөгджээ.

Орлого үр дүнгийн тайлан                                                /мянгаар/

Үзүүлэлт

Дүн

2009

2010

Борлуулалт

1775.0

1500.0

Борлуулалтын өртөг

1000.0

850.0

Нийт ашиг

775.0

650.0

Борлуулалт удирдлагын зардал

375.0

300.0

Үүнээс: Тогтмол зардал

100.0

100.0

Үүнээс : Элэгдлийн зардал

150.0

150.0

Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг

400.0

350.0

Хүүгийн зардал

50.0

25.0

Татварын өмнөх ашиг

350.0

325.0

Орлогын албан татвар /15%/

52.5

48.75

Цэвэр ашиг

297.5

276.25

Зарласан ногдол ашиг

35.0

20.0

 Үндсэн үйл ажиллагааны баланс        / мянгаар /


Балансын зүйл анги

Хөрөнгө

Дүн

Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч

Дүн

2009

2010

2009

2010

Эргэлтийн хөрөнгө

 

 

Өр төлбөр

 

 

Мөнгөн хөрөнгө

40.0

25.0

Худалдан авалтын өглөг

125.0

100.0

ТБҮЦ

100.0

75.0

Банкны зээл

250.0

200.0

Дансны авлага

350.0

300.0

УОО

200.0

150.0

Түүхий эд материал

80.0

60.0

БХӨТ – ийн дүн

575.0

450.0

Бэлэн бүтээгдэхүүн

190.0

170.0

Өрийн бичиг /n=5, i=15/

725.0

782.5

Хангамжийн зүйлс

40.0

20.0

Нийт өр төлбөрийн дүн

1300.0

1232.5

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

800.0

650.0

Хувьцаа ЭӨмч

 

 

Эргэлтийн бус хөрөнгө

 

 

Энгийн хувьцаа

150.0

150.0

Барилга

1500.0

1400.0

НТК

550.0

550.0

Хур.эл : Барилга

600.0

500.0

Хуримтлагдсан ашиг

250.0

167.5

Тоног төхөөрөмж

200.0

200.0

ХЭӨ - ийн дүн

950.0

867.5

УХХО

300.0

325.0

 

 

 

Биет бус хөрөнгө

50.0

25.0

 

 

 

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

1450.0

1450.0

 

 

 

Нийт хөрөнгийн дүн

2250.0

2100.0

ӨТ ба ХЭӨ - ийн дүн

2250.0

2100.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэх нь:

1.    2009 болон 2010 оны эргэлтийн харьцааг тооц

а. 2 ба 1.5                                          

б. 2009 оноос 2010 онд эргэлтийн харьцаа 0.05-аар буурсан.

в. 1.39 ба 2                                        

г. 2009 оноос 2010 онд эргэлтийн харьцаа 0.05-аар өссөн.

д. Зөв хариу нь:..........................

2.    Төлбөр барагдуулах хэтийн боломж/ нөхөлтийн коэфф. /-ыг он тус бүрээр тооц

а. 2 ба 1.5                   б. 1.39 ба 1.44

в. 1.39 ба 1.5              г. 2 ба 1.44                  д.Зөв нь:...............

3.    ААНБ-ын дампуурлын шинжилгээ хийхэд Альтманы индексийг ашигладаг. 5 коэфф.ын К3-г  он тус бүрээр тооц

а. 0.9 ба 0.5                                                               

б. К2  нь тухайн оных нь өмнөх оноос 0.07-оор буурсан.

В. К2  нь тухайн оных нь өмнөх оноос 0.07-оор өссөн.       

г. 0.78 ба 0.5

д. Зөв нь:.............................

4.    ААНБ-ын дампуурлын шинжилгээ хийхэд ашигладаг Альтманы индексиг тооцох 5 коэфф.ын К4-г  он тус бүрээр тооц


а. 0 ба 0.11                                         б. 0.11 ба 0.8

в. 0.11 ба 0.08                                    г. Зөв хариу нь.........

5.    Өөрийн ба гадны капиталын харьцааг он тус бүрээр тодорхойл

а. 2 ба 3                                              б. 0.73 ба 0.7

в. 1.36 ба 1.42                                    г. Зөв хариу нь ……....

6.    Өөрийн хөрөнгийн ачааллыг он тус бүрээр тооц

а. 1.61 ба 1.73                                    б. 1.86 ба 1.73

в. 1.61 ба 1.36                         г. 1.86 ба  1.36           

д. Зөв нь:...........

7.    Үйлдвэрлэлийн өшүүргийг он тус бүрээр тооц

а. 350.0 ба 325.0                                б. 400.0 ба 350.0

в. 297.5 ба 276.25                              г. зөв хариу нь ………

8.    Үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын зэрэг болох DOL коэфф.ыг  тооц

а. 0.57                                                 б. 1

в. 0.8                                                   г. зөв хариу нь……….

9.    2010 оны байдлаар БМ-ын эргэц / хоног/-оор тодорхойл.

а. Ойролцоогоор  3                            б. Ойролцоогоор 103

в. Ойролцоогоор  76.6                       г. Ойролцоогоор  120

д. Зөв нь:...........

10.  Хүү төлөх чадварын коэфф.ыг он тус бүрээр тооц.

а. 8 ба 14                                            б. 14 ба 8

в. 7 ба 13                                            г. 13 ба 7

д. Зөв нь:...........

11.  Гадны капиталын бүтцийн коэфф.г он тус бүрээр тооц

а. 0.55 ба 0.63                                    б. 1.79 ба 1.57

в. 1 ба 2                                              г. Зөв хариу нь.........

12.  Үндсэн хөрөнгийн ачааллыг он тус бүрээр тооц

а. 1.61 ба 1.73                        б. 1.86 ба 1.73

в. 1.61 ба 1.36                        г. 1.86 ба  1.36

д. Зөв нь:...........

13.  Нийт хөшүүргийг он тус бүрээр тооц

а. 350.0 ба 325.0                                б. 400.0 ба 350.0

в. 297.5 ба 276.25                              г. зөв хариу нь ………

14.  Санхүүгийн  ашиг алдагдлын зэрэг болох DFL коэфф.ыг  тооц

а. 0.57                                                 б. 1

в. 0.8                                                   г. зөв хариу нь……….

 

15. Борлуулалт удирдлагын зардалд хуваарилагдаж буй орлогын хувь нь?

а. 57%                                                 б. 1%

в. 8%                                                   г. зөв хариу нь……….

 

Бодлого

Бодлого №1 /Харьцангуй хэмжигдэхүүний арга/

“А” компаний борлуулалтын орлого дараах байдалтай байв.

            Он

Борлуулалтын орлго

2009

23000,0

2010

21000,0

2011

25000,0

2012

23000,0

 

Хийх зүйл нь:

2009 оныг суурь он гэж үзэн:

Ш  Орлогын цэвэр өсөлт

Ш  Өсөлтийн коэффициент

Ш  Өсөлтийн хувийг тус тус тооцож дүгнэлт гарга.

Тайлант оны борлуулалтын орлогыг өмнөх оны борлуулалтын орлоготой харьцуулан

Ш  Орлогын цэвэр өсөлт

Ш  Өсөлтийн коэффициент

Ш  Өсөлтийн хувийг тус тус тооцож дүгнэлт гарга.

 

Бодлого №2. /Балансын арга/

“В” компнаи тайлант хугацаанд 2550,0 ₮-ийн бараа худалдан авсан бөгөөд уг бараа материалтай холбоотой худалдан авалтын хөнгөлөлт 25,5 ₮, худалдан авалтын буцаалт 55,0 ₮ гарсан. Өмнөх оны бараа материалын үлдэгдэл 1030,5 ₮ байсан. Тайлант оны тооллогоор 750,0 ₮ -ийн бараа материалын үлдэгдэлтэй байсан бол борлуулсан бүтээгдэхүүний өртгийг тооц.

 

 

Бодлого №3. /Уламжлалт болон сонгодог аргууд/

“Д” компаний ББӨ-д дараах хүчин зүйл нөлөөлдөг гэж үзсэн.

Хүчин зүйл

ШМЗ

ШХЗ

ҮНЗ

2009

1250 ₮

2500 ₮

850 ₮

2010

1500 ₮

3000 ₮

700 ₮

2011

1300 ₮

3900 ₮

900 ₮

Хийх зүйл нь:

ББӨ-ийн ерөнхий өөрчлөлтийг тооц. ББӨ-ийн ерөнхий өөрчлөлтөнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг 2009 оныг суурь он болгон авч үзэн он тус бүрт дараах аргуудаар тооцож дүгнэлт өг.

Ш  Ялгаврын тооцооны арга

Ш  Угсран орлуулах арга

Ш  Хувийн ялгаврын арга

ББӨ-ийн ерөнхий өөрчлөлтөнд нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийн нөлөөллийг он тус бүрийг өмнөх оны үзүүлэлтүүдтэй харьцуулан дараах арга тус бүрээр  тооцож дүгнэлт гарга.

Ш  Хувийн ялгаварын арга

Ш  Дифференциал тооллогын арга

Ш  Үл хуваагдах үлдэгдэлийг нэмэх арга

Ш  Эцсийн ялгаврыг жигнэх арга

 

Бодлого № 4. /Санхүүгийн тайлангын шинжилгээ/

“К” компаний санхүүгийн тайлан дараах байдалтай байсан.

Хөрөнгө

200Х

200У

Эх үүсвэр

200Х

200У

Жижиг мөнгөн сан

Касс

Харилцах

Мөнгөн хөрөнгө

Д.авлага

Авлагын бичиг

НАН

Хувь хүнээс авах авлага

Байгууллагаас авах авлага

Нийт авлага

ТЭМ

Хангамжийн материал

ДҮ

Бэлэн бүтээгдэхүүн

БМ-ын дүн

250,0

1000,0

4500,0

5750,0

2800,0

1500,0

-250,0

 

3050,0

 

5500,0

12600,0

1850,0

 

350,0

2250,0

 

1850,0

6300,0

250,0

1500,0

4800,0

6550,0

2300,0

1200,0

-150,0

 

2800,0

 

2500,0

8650,0

1950,0

 

550,0

1250,0

 

1500,0

5250,0

Дансны өглөг

БН-д өгөх өглөх

Банкны зээл

Хүүгийн өглөг

Цалингийн өглөг

БХӨТ

Бондын өглөг

Бондын урамшуулал

Банкны зээл

УХӨТ

550,0

 

650,0

1500,0

250,0

 

1250,0

4200,0

5500,0

 

2550,0

1800,0

9580,0

 

750,0

 

1050,0

1300,0

550,0

 

750,0

4400,0

6500,0

 

2350,0

3500,0

12350,0

 

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

24650,0

20450,0

Өр төлбөрийн дүн

13780,0

16750,0

Газар

Барилга

Хур.элэгдэл

Тоног төхөөрөмж

Хур.элэгдэл

Хөрөнгө оруулалт

Патент

Хур.хорогдуулга

5500,0

8500,0

-1250,0

6500,0

-980,0

8500,0

1500,0

-450,0

5500,0

9500,0

-1600,0

5500,0

-850,0

6500,0

2500,0

-550,0

ДЭХ (НҮ=100)

ЭХ (НҮ=70)

НТК

Хур.ашиг

 

9500,0

4400,0

2500,0

22020,0

10500,0

6100,0

2800,0

10800,0

 

Эргэлтийн бус хөрөнгө

27820,0

26500,0

ЭӨ-ийн дүн

38420,0

30200,0

Нийт хөрөнгө

52470,0

46950,0

Нийт ЭҮ

52470,0

46950,0

 

“К” компаний орлогын тайлан дараах байдалтай байсан.

Үзүүлэлт

200Х

200У

А бүтээгдэхүүний орлого

Б бүтээгдэхүүний орлого

В бүтээгдэхүүний орлого

Нийт борлуулалтын орлого

Хүүгийн орлого

Түрээсийн орлого

Нийт орлого

ББӨ

Нийт ашиг

Хүүгийн зардал

Түрээсийн зардал

Борлуулалтын зардал

Удирдлагын зардал

Элэгдлийн зардал

Ноогдол ашиг

ТТӨА

Татвар (10%)

Цэвэр ашиг

 

22500,0

10500,0

9550,0

42550,0

1500,0

2300,0

46350,0

28500,0

17850,0

850,0

1750,0

3500,0

2500,0

1250,0

5500,0

2500,0

250,0

2250,0

25000,0

8500,0

10550,0

44050,0

2300,0

1800,0

48150,0

25950,0

22200,0

1500,0

2500,0

5500,0

3500,0

2500,0

3500,0

3200,0

320,0

2880,0

Хийх зүйл нь:

Компаний баланс болон орлогын тайланд бүтэц бүрэлдэхүүний шинжилгээ хий.

 

 

Бодлого №5 / Төлбөрийн чадварын шинжилгээ/

“Гоёо” компаний баланс болон орлогын тайланг нөхөж бич.

                                    Баланс

Хөрөнгө

Дүн

Эх үүсвэр

Дүн

Мөнгөн хөрөнгө

?

Худалдааны өглөг

?

ТБҮЦ

?

БХӨБичиг

?

Авлага

?

БХӨТ дүн

?

Бараа материал

?

УХБЗээл

?

УГЗардал

?

УХ Түрээс

2500,0

Эргэлтийн хөрөнгө

?

УХӨТ дүн

?

Эргэлтийн бус хөрөнгө

?

Энгийн хувьцаа/НҮ=1000₮/

?

НТК / ЗЗҮ=1300₮/

?

Хур. Ашиг

?

Нийт хөрөнгө

?

ЭҮ дүн

?

Орлогын тайлан

Үзүүлэлт

Дүн

Борлуулалт

?

ББӨ

?

Нийт ашиг

?

БУЗардал

7000000

Ашиглалтын зардал

?

ТТӨА

?

Татвар 10%

?

ТТДА

?

НХНА  10000ш

1360

Нэмэлт мэдээлэл:

1.    БМС1 = 3000000, БМЭх =36

2.  Нийт ашиг борлуулалтын 42,3077%

3.  ТБӨБ=2

4.  БХӨБичиг нь худалдааны өглөгийн 50%

5.  Мөнгөн хөрөнгө ТБҮЦ-аас 2 дахин их

6.  Гадны капиталын бүтэц 0,75

7.  Авлагын эхний үлдэгдэл 2500000₮, АЭх =18

8.  Ашиглалтын зардал БУЗ-ын 50%

9.  ДӨЭх =72, Зээлээрх худалдан авалт 13750000₮, ДӨС1 =1000000₮

10.  Эргэлтийн харьцаа 5

11.  Санхүүгийн хөшүүрэг 0,49454545

 

Бодлого №6 / Санхүүгийн хүндрэлд орж болзошгүй байдлын  шинжилгээ/

“ Н” компани 15000,0₮-ийн жилийн 10%-ийн хүүтэй банкны зээлтэй байсан. Цэвэр ашиг 3550,0₮, тухайн жилийн мөнгөн бус зардал 370,0₮, БХӨТ 8500,0₮, 1000,0₮-ийн нэрлэсэн үнэтэй 12%-ийн хүүтэй, 3 жилийн хугацаатай бондыг 11%-ийн хүүгийн түвшинд гаргасан. Тухайн тайлант жилээс эхлэн хөнгөлөлт, урамшууллыг шулуун шугамын аргаар хорогдуулна. Татварын хувь 10%

Хийх зүйл нь:

Хүү төлөх чадварыг тооц Хүү ба үндсэн төлбөр төлөх чадварыг тооц. Хүүтэй зээлийн хувь хэмжээг тооц. Хүүгийн дундаж хувийг тодорхойлж дүгнэлт гарга.

Бодлого №7 / Санхүүгийн хүндрэлд орж болзошгүй байдлын  шинжилгээ/

“О” компаний орлогын тайлан дараах байдалтай байсан.

Үзүүлэлт

Дүн

Нэмэлт мэдээлэл

Борлуулалт

23500,0

1.    Эргэлтийн хөрөнгө 11500,0

2.    Эх үүсвэрийн дүн 39590,0

3.    Өөрийн капитал 19490,0

4.    Нийт дайчилсан капиталын 45% нь БХӨТ

 

ББӨ

15800,0

Нийт ашиг

7700,0

БУЗардал

1200,0

Хүүгийн зардал

800,0

Элэгдлийн зардал

600,0

ТТӨА

5100,0

Татвар 10%

510,0

ТТДА

4590,0

 Хийх зүйл нь: Санхүүгийн хүндрэлд орж болзошгүй байдлын шинжилгээг дараах аргаар хийж дүгнэлт гарга.

Альтмоны индекс Биверийн коэффициент

 

Бодлого №8 / Санхүүгийн хүндрэлд орж болзошгүй байдлын  шинжилгээ/

“Ө” компаний баланс орлогын тайланг нөх.

Хөрөнгө

Дүн

Эх үүсвэр

Дүн

Эргэлтийн хөрөнгө

Эргэлтийн бус хөрөнгө

?

?

БХӨТ

УХӨТ

Эзний өмч

?

?

?

Нийт хөрөнгө

?

Эх үүсвэрийн дүн

?

Борлуулалт

ББӨ

Нийт ашиг

Хүүгийн зардал

Элэгдлийн зардал

ТТӨА

Татвар / 10%/

Цэвэр ашиг

?

?

?

380000

?

?

?

?

 

Нэмэлт мэдээлэл:

1.  Нийт ашиг борлуулалтын 40%

2.  Хүү төлөх чадвар 8,5

3.  Хүү ба үндсэн төлбөр төлөх чадвар 0,778688

4.  Хүүтэй зээлийн хувь хэмжээ 82,5688%

5.  Хүүгийн дундаж хувь 6,972477%

6.  Альтмоны индексийн К1 = 38,91566%

7.  Альтмоны индексийн К2 = 114,45789%

8.  Ажлын капитал 350000₮

9.  Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа 30,903614

 

Бодлого №9 / Идэвхжилийн шинжилгээ/

“НББ-эчнээ” компаний болонс орлогын тайлан дараах байдалтай байсан.

Хөрөнгө

2009

2010

Эх үүсвэр

2009

2010

Мөнгөн

ТБҮЦ

Авлага

Авлагын бичиг

Хан.Материал

ДҮ

ББүтээгдэхүүн

УГЗ

120,0

85,0

155,0

250,0

50,0

750,0

810,0

90,0

150,0

120,0

95,0

175,0

35,0

550,0

610,0

60,0

Д.Өглөг

Банкны зээл

Хүүгийн өглөг

ХА-ын өглөг

УОО

УХӨТ

125,0

 

550,0

 

75,0

135,0

95,0

950,0

150,0

 

450,0

 

95,0

145,0

90,0

1100,0

Эргэлтийн хөрөнгө

2310,0

1795,0

Өр төлбөрийн дүн

1930,0

2030,0

Газар

Машин

Хур.Элэгдэл

Тоног. Төх

Хур. Элэгдэл

1150,0

850,0

-125,0

980,0

-150,0

1250,0

650,0

-140,0

980,0

-170,0

ДЭХ /НҮ=200, 10% хур-тай/

ЭХ/НҮ= 100₮/

НТК

Хур. Ашиг

 

400,0

1700,0

300,0

1085,0

 

600,0

600,0

50,0

1685,0

Эргэлтийн бус хөрөнгө

2705,0

2570,0

ЭӨ-ийн дүн

3085,0

2335,0

Нийт хөрөнгө

5015,0

4365,0

Нийт ЭҮ

5015,0

4365,0

Борлуулалт

4800,0

 

ББӨ

2900,0

 

Нийт ашиг

1900,0

 

ҮАЗ

950,0

 

ҮА-ны ашиг

950,0

 

ҮА-ны бус зардал

350,0

 

Цэвэр ашиг

600,0

 

 

Хийх зүйл нь:

ААН-ийн идэвхжилийг дараах аргаар шинжил Эргэцийн шинжилгээ Ачааллын шинжилгээ Ашигт ажиллагааны шинжилгээ ЗЗ-ийн идэвхжилийн шинжилгээ хий  Нэгдсэн дүгнэлт гарга.

 

Бодлого №10 / Идэвхжилийн шинжилгээ/

            “А” кампаний борлуулалтын орлого 8500.0¥, Нийт хөрөнгө 12500.0¥, үндсэн хөрөнгө 5700.0¥, БХӨТ-ийн дүн 3000.0¥, УХӨТ-ийн дүн 5000.0¥ байсан бол

а. Нийт хврөнгийн ачаалал

б..Үндсэн хөрөнгийн ачаалал

в.Өөрийн хөрөнгийн ачаалал

г.Байнгын капиталын ачаалалыг тус тус тооц

 

 Бодлого №11 / Идэвхжилийн шинжилгээ/

СЭЗ-3 компаний борлуулалтын орлого 4000.0, ББӨ 2500.0, Үйл ажиллагааны зардал 1000.0, нийт эх үүсвэрийн хэмжээ 15000.0, өөрийн көпитал нийт хөрөнгийн 40% ба татвар 10% бол ашигт ажиллагааны шинжилгээг бүтээгдэхүүний ашиг олох чадвараар нь тооц.

А. Борлуулалтын орлогоор

Б. Борлуулалтын өртгөөр

В, Үндсэн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа

Г.Хөрөнгийн ашигт ажиллагаа

Д.Өөрийн каниталын ашнгт ажиллагаа

 

Бодлого №12 / Капиталын зардлын   шинжилгээ/

“О” Компани 2009.12.31-нд 3500,0₮ нэрлэсэн үнэтэй14%-ийн хүүтэй өрийн бичиг гаргасан. Өрийн бичиг хэвлүүлэх, зуучлахтай холбоотой 350,0₮ зардал гарсан гэвэл өрийн бичгийн зардлын хувийг тооц.

 

Бодлого №13 / Капиталын зардлын   шинжилгээ/

“Ө” компаний урт хугацаат өр төлбөр дараах байдалтай байсан.

А төрлийн өрийн бичиг: 1000,0₮-ийн нэрлэсэн үнэтэй, 10%-ийн хүүтэй, 5 жилийн хугацаатай. 12%-ийн зах зээлийн хүүгийн түвшинд гаргасан. Хүүг жилд 2 удаа тооцдог.

Б төрлийн өрийн бичиг: 2500,0₮-ийн нэрлэсэн үнэтэй12%-ийн хүүтэй 3 жилийн хугацаатай. Уг өрийн бичгийг гаргахтай холбоотой 150₮-ийн нэмэлт зардал гаргасан.

5500,0₮-ийн нэрлэсэн үнэтэй 4 жилийн хугацаатай бондыг 14%-ийн хүүгийн түвшинд буюу 5019,237₮-өөр гаргасан. Татварын хувь 10%

Хийх зүйл нь: дээрх 3 төрлийн өр тус бүрийн  капиталын зардлын хувийг тооц.

 

Бодлого №14 / Капиталын зардлын   шинжилгээ/

“П” компаний хувьцаат капиталтай холбоотой дараах мэдээлэл өгөгдөв.

ДЭХ / НҮ= 450₮, 10%-ийн хуримтлалтай, 5000ш /   ?

Энгийн хувьцаа / НҮ= 150₮, 10000ш/                                    ?

НТК-ДЭХ                                                                     500000

НТК-ЭХ                                                                       500000

Энгийн хувьцаа гаргахад 75000₮, ДЭХ гаргахад 120000₮-ийн нэмэлт зардал гарсан. Ирэх 2 жилд энгийн хувьцааны ноогдол ашиг50%-аар өсөх хандлагатай байгаа.

Хийх зүйл нь: Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн зардлын хувийг  тооц.

 

Бодлого №15 / Хөшүүргийн    шинжилгээ/

“Р” компаний орлогын тайланг нөхөж бич.

 

Үзүүлэлт

Дүн

Нэмэлт мэдээлэл

Борлуулалт

16000,0

1.    Нийт ашиг ББӨ-ийн 60%

2.    ҮА-ны хөшүүрэг 12,5%

3.    Санхүүгийн хөшүүрэг 67,5%

4.    Нийт хөшүүрэг 8,4375%

ББӨ

?

Нийт ашиг

?

ҮА-ны зардал

?

ҮА-ны ашиг

?

ҮА-ны бус зардал

?

ТТӨА

?

Татвар  10%

?

ТТДА

?

 

Бодлого №16 / Хөшүүргийн    шинжилгээ/

“С” компаний орлогын тайланг гүйцээ.

Үзүүлэлт

Дүн

Нэмэлт мэдээлэл

Борлуулалт

?

1.Үндсэн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагаа 2/3 %

2.Үйлдвэрлэлийн хөшүүрэг 0,25

3.Хүү төлөх чадвар 10

4.Санхүүгийн хөшүүрэг 0,81

5.УХЗээл 10000000₮, 2,5%-тэй

6.Татвар 10%

ББӨ

?

Нийт ашиг

?

БУ-ын зардал

1500,0

 

ҮА-ны ашиг

?

Хүүгийн зардал

?

ТТӨА

?

Татвар  10%

?

ТТДА

?

 

Бодлого № 17 /Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн шинжилгээ/

“Ганга” компани оёдлын үйлдвэрлэл эрхэлдэг бөгөөд 2010 оны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө ба биелэлт нь дараах байдалтай байсан.

Бүтээгдэхүүн

Тоо хэмжээ

Борлуулах үнэ

Чанарын зэрэг

Төсөвлөсөн

Биелэлт

Цамц

7500 ш

7200 ш

10000 ₮

4

Ажлын хувцас

8000

7000

47000

6

Өмд

4500

5000

8000

2

Хөшиг

100

170

35000

3

Дээл

50

80

85000

5

Нийт

20150

19450

 

 

 

Хийх зүйл нь: Тухайн компаний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чанарын шинжилгээг дараах арга тус бүрээр хийж дүгнэлт өг.

Дундаж үнээр тооцох Бүх бүтээгдэхүүнээ цамцанд шилжүүлэн зэргийн дундаж коэффициентоор тооцох Дундаж зэргээр тооцох. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүтцийн шинжилгээ хий.

 

Бодлого №18 / Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ/

“У” компани А ба Б гэсэн 2 төслийн үр ашгийг үнэлэх шаардлагатай болсон. Уг 2 төсөлтэй холбоотой дараах мэдээлэл өгөгдөв.

 

А төсөл

Б төсөл

АХО

15000,0

15000,0

ТТДА

Хугацаа

1500,0

8000,0

1 жил

3500,0

7500,0

2 жил

5500,0

6500,0

3 жил

6500,0

5500,0

4 жил

7500,0

3500,0

5 жил

8000,0

1500,0

Нийт

32500,0

32500,0

Хийх зүйл нь : Уг 2 төслийн өгөөжийн хувь12% байсан гэвэл дараах аргаар үнэл.

Зардлаа нөхөн төлөх хугацааны арга Хөрөнгийн өнөөгийн цэьэр үнэ цэнийн арга Дотоод өгөөжийн хувийн арга

 

Бодлого №19 / Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ/

“Ү” компани “Б” компанид хөрөнгө оруулалт хийхийн тулд уг хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг үнэлэх шаардлагатай болсон.

Анхны хөрөнгө оруулалт нь 12500,0₮ бөгөөд ирээдүйд инфляцийн түвшин 10% байна гэж тооцож байгаа. Хөрөнгө оруулалтын хугацаанд дараах ашиг хүртэнэ гэж үзсэн.

Хугацаа

ТТӨА

1 жил

1950,0

2 жил

2450,0

3 жил

5500,0

4 жил

4500,0

5 жил

3500,0

Нийт

17900,0

Хийх зүйл нь: Уг төслийг дараах арга тус бүрээр үнэлж дүгнэлт өг./ Татвар 10% /

Зардлаа нөхөн төлөх хугацааны арга Хөрөнгийн өнөөгийн цэьэр үнэ цэнийн арга Дотоод өгөөжийн хувийн арга

 

Бодлого №20 / Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ/

“Ф” компани А ба Б гэсэн 2 төслийн үр ашгийг үнэлэх шаардлагатай болсон. Уг 2 төсөлтэй холбоотой дараах мэдээлэл өгөгдөв.

 

А төсөл

Б төсөл

АХО

25000,0

25000,0

ТТӨА

Хугацаа

3500,0

9000,0

1 жил

5500,0

9500,0

2 жил

8500,0

10500,0

3 жил

10500,0

8500,0

4 жил

9500,0

5500,0

5 жил

9000,0

3500,0

Нийт

46500,0

46500,0

Нэмэлт мэдээлэл:

А төслийн өгөөжийн хувь 15%, Б төслийн өгөөжийн хувь 11% гэж тооцсон. Татвар 10% А төслийг хэрэгжүүлснээр 150 хүн ажлын байраар хангагдана, Б төслийг хэрэгжүүлснээр 120 хүн ажлын байраар хангагдана. А төсөл хэрэгжих хугацаандаа 1250,0₮, Б төсөл хэрэгжих хугацаандаа 2500,0₮-ийн нэмэгдэл зардал гаргана гэж үзсэн.

Хийх зүйл нь : Уг 2 төслийг  дараах арга тус бүрээр үнэлж дүгнэлт өг.

Зардлаа нөхөн төлөх хугацааны арга Хөрөнгийн өнөөгийн цэьэр үнэ цэнийн арга Дотоод өгөөжийн хувийн арга Хөрөнгө оруулалтын идэвхжлийн коэффициентын арга Хөрөнгө оруулалтын ашигт ажиллагааны төвшний индексийн арга Хөрөнгө оруулалтын ажиллах хүчний  идэвхжлийн коэффициентын арга

 

9.4.        Нэгдсэн бодлого

Бодлого №1

“Т” компаний санхүүгийн тайлантай холбоотой дараах мэдээлэл өгөгдсөн.                           Баланс

Үзүүлэлт

2009

2010

1

Мөнгө

?

?

2

ТБҮЦ

37500

25000

3

Авлага

?

?

4

Бараа материал

?

?

5

Эргэлтийн хөрөнгө

?

?

6

Эргэлтийн бус хөрөнгө

?

?

7

БН-д төлөх өр

462500

701500

8

БХӨТ

?

?

9

УХӨТ

?

?

10

ЭӨмч

?

?

Балансын дүн

?

?

 

Орлогын тайлан

Үзүүлэлт

2009

2010

1

Борлуулалт

?

?

2

ББӨ

9800000

10200000

3

Нийт ашиг

?

?

4

ҮА-ны зардал

1850000

1920000

5

ҮА-ны ашиг

?

?

6

ҮА-ны бус зардал

?

?

7

ТТӨА

1120000

1150000

8

Татвар

?

?

9

ТТДА

?

?

10

Ногдол ашиг

?

?

11

Цэвэр ашиг

90000

80500

 

Нэмэлт мэдээлэл:

Үзүүлэлт

2009

2010

1

Эргэлтийн харьцаа

2,4

-

2

ЦЭХ

2187500

-

3

ТБӨБ

0,28

-

4

ТБОБ

1,6

-

5

ӨК-ын хувийн жин

62%

60%

6

Нийт ашгийн түвшин

30%

25%

7

ЭХ-ийн хувийн жин

32%

-

8

ӨК-ийн ЗЗҮ

6890000

21000000

9

Авлагын эргэц /удаа/

-

6,4

10

БМ-ын эргэц /удаа/

-

7,5

11

Өр төлбөрийн эргэц /удаа/

-

6,25

12

ЭХ-ийн эргэц / удаа/

-

3,4

13

ББТХ-ийн хувийн жин

-

5%

 

Хийх зүйл нь:

Баланс, орлогын тайланг нөх. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ хий. Санхүүгийн тогтворжилтийн шинжилгээ хий. Эргэцийн шинжилгээ хий. Үйл ажиллагааны идэвхжилийн шинжилгээ хий.

 

Бодлого №2

SNOW” компаний баланс дараах байдалтай өгөгдсөн.

SNOW” компани

Баланс

Хөрөнгө

2009

2010

Эх үүсвэр

2009

2010

Мөнгө

ТБҮЦ

Авлага

Бараа материал

УГЗ

Эргэлтийн хөрөнгө

?

?

?

 

?

1800.0

 

?

?

?

?

 

?

?

 

?

Банкны зээл/ 5 сар/

БН-д өгөх өр

Дансны өглөг

БХӨТ-ын дүн

Банкны зээл/5 жил/

Бондын өглөг

Бөндын хөнгөлөлт

УХӨТ дүн

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Үндсэн хөрөнгө

Хур. Элэгдэл

ЭБХөрөнгө

?

?

?

?

?

?

ДЭХ/10%, НҮ=300¥/

ЭХ / НҮ= 100¥, ЗЗҮ=150¥/

НТК

Хур. ашиг

Эзний өмч

 

?

 

?

?

?

?

 

?

 

?

?

?

?

 Нийт хөрөнгө

?

?

Нийт эх үүсвэр

?

?

Нэмэлт мэдээлэл:

1.    SNOW” компани 2009 онд 25000ш энгийн хувьцаа, 15000ш  ДЭХ-тай байсан бөгөөд 2010 онд эргэлтэнд байгаа хувьцааны 20%-тай тэнцүү хэмжээний хувьцааг нэмж гаргасан, мөн энгийн хувьцаанаас 7000ш-ийг халаасалсан.

2.    2009 онд ТБӨБ=0,888888, ТБОБ=1,888888, ТБХБ=3,5777777 мөнгөн хөрөнгө ТБҮЦ-наас 40%-аар илүү байсан.

3.    2010 онд борлуулалтын орлого 49800000₮, Нийт ашгийн төвшин 16,8675%, зээлээрх худалдан авалт 111600000₮

4.    Урьдчилж гарсан зардлаас 200000₮-ийг нь тайлант оны зардал болгосон.

5.    2010 онд авлагын эргэц 30 хоног, бараа материалын эргэц 40 хоног, өглөгийн эргэц 15 хоног, эргэлтийн хөрөнгийн эргэц 103 хоног

6.    2010 онд элэгдлийн зардал 600000₮, бөгөөд 850000₮-ийн өртөгтэй 250000₮-ийн хуримтлагдсан элэгдэлтэй үндсэн хөрөнгийг борлуулсан.

7.    2009 онд эргэлтийн харьцаа 3,57777, цэвэр эргэлтийн хөрөнгө 11600000₮

8.    Үндсэн хөрөнгийн ачаалал 3,  2010 оны борлуулалт өмнөх оныхоос 24,69879%-аар өссөн, үндсэн хөрөнгийн хуримтлагдсан элэгдэл анхны өртгийн 14,4%-тай тэнцүү байсан.

9.    2009.11.01-нд 5 сарын хугацаатай жилийн 12%-ийн хүүтэй зээл авсан. 2009 онд хүүгийн зардал 50000₮ байсан. Мөн 2009 .10.01-нд 5 жилийн хугацаатай 10%-ийн хүүтэй зээл авсан ба жилийн хүүгийн зардал 222500₮ байсан.

10.  Тус компани 5500000₮-ийн нэрлэсэн үнэтэй 5 жилийн хугацаатай бондыг 21,81818%-ийн хөнгөлөлттэй гаргасан. Тайлант хугацааны хөнгөлөлт 250000₮

11.  Банкны богино хугацаат зээлийг бараа худалдан авахад зарцуулсан бөгөөд бараа материалын нөөцийн эх үүсвэр 2009 он болон 2010 онд ижил 3300000₮, 2010 онд банкны богино хугацаатай зээл 28%-аар буурсан.

Хийх зүйл нь:

Балансыг нөх. Хөрөнгө, эх үүсвэрийн бүтэц өөрчлөлтийн байдал Төлбөрийн чадварыг

a)    Балансын хөрвөх чадварт үндэслэн үнэлэх

b)    Төлбөрийн чадварын баланс үйлдэх замаар

c)    Харьцангуй үзүүлэлтийн систем буюу

харьцаагаар тус тус үнэлэх

Санхүүгийн тогтвортой байдлыг

a)    Материаллаг нөөц болон эх үүсвэртэй

b)    холбоотой байдлаар

c)    Харьцангуй үзүүлэлтийн систем харьцаагаар

тус тус үнэлэх

Хөрөнгө капиталын эрчмийг /эргэц, ачаалалт/

үнэлэх

Хөрөнгө капиталын ашигт ажиллагааг үнэлэх Зах зээлийн идэвхжилийн шинжилгээг хийх Нэгдсэн дүгнэлт өг.

 

Бодлого №3

Хөрөнгө

2009

2010

Эх үүсвэр

2009

2010

Мөнгөн

ТБҮЦ

Авлага

Авлагын бичиг

Хан.Материал

ДҮ

ББүтээгдэхүүн

УГЗ

120,0

85,0

155,0

250,0

50,0

750,0

810,0

90,0

150,0

120,0

95,0

175,0

35,0

550,0

610,0

60,0

Д.Өглөг

Банкны зээл

Хүүгийн өглөг

ХА-ын өглөг

УОО

УХӨТ

125,0

550,0

75,0

135,0

95,0

950,0

150,0

450,0

95,0

145,0

90,0

1100,0

Эргэлтийн хөрөнгө

2310,0

1795,0

Өр төлбөрийн дүн

1930,0

2030,0

Газар

Машин

Хур.Элэгдэл

Тоног. Төх

Хур. Элэгдэл

1150,0

850,0

-125,0

980,0

-150,0

1250,0

650,0

-140,0

980,0

-170,0

 

ДЭХ /НҮ=200, 10%хур-тай/

ЭХ/НҮ= 100₮/

НТК

Хур. Ашиг

 

 

 

400,0

 

1700,0

300,0

1085,0

 

 

 

600,0

 

600,0

50,0

1685,0

Эргэлтийн бус хөрөнгө

2705,0

2570,0

ЭӨ-ийн дүн

3085,0

2335,0

Нийт хөрөнгө

5015,0

4365,0

Нийт ЭҮ

5015,0

4365,0

Борлуулалт

4800,0

 

ББӨ

2900,0

 

Нийт ашиг

1900,0

 

ҮАЗ

950,0

 

ҮА-ны ашиг

950,0

 

ҮА-ны бус зардал

350,0

 

Цэвэр ашиг

600,0

 

Нэмэлт мэдээлэл:

1.    Тайлант хугацаанд нэгж хувьцаанд 15₮-ийн ноогдол ашиг зарласан.

2.    Мөнгөн бус зардал 450,0₮, хүүгийн зардал 250,0₮

3.    Нийт тогтмол зардал 1100,0₮, нэгж бүтээгдэхүүн ноогдох хувьсах зардал 950₮ нэгж бүтээгдэхүүний борлуулах үнэ 2000₮

Хийх зүйл нь:

1.    Хөрөнгө, эх үүсвэрийн бүтэц өөрчлөлтийн байдал

2.    Орлого үр дүнгийн тайланд бүтэц, өөрчлөлтийн

шинжилгээ

3.    Төлбөрийн чадварыг

d)    Балансын хөрвөх чадварт үндэслэн үнэлэх

e)    Төлбөрийн чадварын баланс үйлдэх замаар

f)     Харьцангуй үзүүлэлтийн систем буюу

харьцаагаар тус тус үнэлэх

4.    Санхүүгийн тогтвортой байдлыг

a.    Материаллаг нөөц болон эх үүсвэртэй

холбоотой байдлаар

b.    Харьцангуй үзүүлэлтийн систем харьцаагаар

тус тус үнэлэх

5.    Хөрөнгө капиталын эрчмийг /эргэц, ачаалалт/

үнэлэх

6.    Хөрөнгө капиталын ашигт ажиллагааг үнэлэх

7.    Хөшүүргийн шинжилгээг болон CVP

хамаарлыг/бүтээгдэхүүн, БО – оор/  хийх

8.    Зах зээлийн идэвхжлийн шинжилгээг хий

9.    Нэгдсэн дүгнэлт өг.

Сэтгэгдэл бичих
Сэтгэгдэл:

idiomatic-dormant